Zamknij
REKLAMA

Jak sformułować kryterium gwarancji

07:35, 24.02.2020 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

Zamawiający w przetargu krajowym postawił następujące kryteria: cena - 60%, gwarancja – 40%. W SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dokładnie opisaliśmy opis powyższych kryteriów. W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym daliśmy miejsce na wpisanie ceny, jednak nie daliśmy miejsca na wpisanie oferowanej gwarancji. Po otwarciu ofert okazało się, że część wykonawców sama wpisała okres gwarancji, a część niestety nie. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

W opisanej sytuacji zamawiający powinien przeprowadzić analizę zapisów SIWZ odnoszących się do kryterium gwarancji, ponieważ to od sposobu opisania tego kryterium uzależnione są kolejne kroki w analizowanym postępowaniu. To od treści SIWZ zależy, czy w tym przypadku oferty, w których nie podano okresu gwarancji, powinny zostać odrzucone, czy też należy im przyznać 0 pkt w tym kryterium. Zamawiający powinien również ocenić, czy w tym przypadku nie doszło do naruszenia, skutkującego unieważnieniem postępowania.

W analizowanej sytuacji, w zależności od zapisów SIWZ/Ogłoszenia i okoliczności faktycznych, o których nie mówi się w pytaniu, możliwe są różne scenariusze postępowania. Nie znając konkretnych zapisów, nie sposób odnieść się jednoznacznie do zaistniałej w omawianym postępowaniu sytuacji.

Minimalna długość gwarancji

W przypadku gdy opisując w SIWZ kryterium gwarancji, zamawiający określił minimalną, wymaganą długość gwarancji, za której zaoferowanie w ramach tego kryterium wykonawcy otrzymać mieli 0 pkt, można w opinii autora przyjąć, iż każdy z wykonawców, którzy nie podali w ofertach długości oferowanej gwarancji, oferuje de facto jej minimalny okres. W takiej sytuacji, zgodnie z SIWZ, należałoby przyznać ofertom złożonym przez tych wykonawców 0 pkt w tym kryterium.

Podobne postępowanie można by rozważyć również w sytuacji, w której co prawda nie podano w opisie kryterium informacji, że zaoferowanie minimalnego, wymaganego przez zamawiającego okresu gwarancji skutkowało będzie przyznaniem 0 pkt w tym kryterium, ale z zapisów SIWZ jednoznacznie wynika, jaka jest minimalna wymagana przez zamawiającego długość tego okresu.

Odrzucenie oferty

W przypadku gdyby zamawiający nie określił w SIWZ minimalnego okresu gwarancji, tylko wymagał podania przez wykonawcę w ofercie oferowanego okresu gwarancji – można by przyjąć, iż wykonawcy, którzy nie określili, na jaki okres udzielają gwarancji, nie realizują w ten sposób wymagań zamawiającego. Ich oferty należałoby zatem odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż ich treść nie odpowiada treści SIWZ.

Możliwe jest również, iż zamawiający wskazał w SIWZ, iż brak podania przez wykonawcę długości okresu oferowanej gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty. W takiej sytuacji zamawiający powinien postępować zgodnie z zapisami SIWZ, tj. odrzucić oferty niezawierające oferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji.

Unieważnienie postępowania

Należy mieć również na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp podczas otwarcia ofert zamawiający jest zobowiązany do podania m.in. okresu gwarancji zawartego w ofertach. Następnie, zgodnie z ustępem 5 przywołanego przepisu m.in. te informacje należy zamieścić na stronie internetowej. Czynność otwarcia ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, której nie można powtórzyć. Należy zatem rozważyć, czy brak podania podczas publicznego otwarcia ofert wszystkich wymaganych informacji – w tym przypadku oferowanego w omawianych ofertach okresu gwarancji – stanowi wadę postępowania wywierającą wpływ na możliwość zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia. Tym samym, czy mamy w tym przypadku do czynienia z koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W opinii autora brak podania podczas publicznego otwarcia ofert wszystkich wymaganych w art. 86 ust. 4 Pzp informacji w stosunku do wszystkich złożonych ofert, w szczególności informacji na temat gwarancji jakości stanowiącej kryterium oceny ofert, należy ocenić nie tylko jako naruszenie ww. przepisu, ale również przez pryzmat naruszenia zasady jawności postępowania oraz równego traktowania wykonawców. W związku z tym w tego typu sytuacji w grę wchodzić może konieczność unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Nie znając zapisów SIWZ, a także nie mając wiedzy na temat informacji przekazanych w trakcie otwarcia – należy domniemywać, iż zmawiający podał do publicznej wiadomości jedynie okres gwarancji oferowany przez tych wykonawców, którzy wskazali go wprost w ofertach – nie sposób jednak przesądzić, czy unieważnienie postępowania jest w tym wypadku konieczne.

Sprawdź, czy nieprecyzyjne określenie beneficjenta gwarancji wadialnej musi być przyczyną odrzucenia oferty?

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 86 ust. 4, art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Tomasz Dziedzic - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, autor porad i publikacji w tym zakresie, zastępca dyrektora departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji publicznej; od wielu lat współpracuje www.portalzp.pl

(Artykuł sponsorowany )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© terazlipno.pl | Prawa zastrzeżone