Zamknij
REKLAMA

Kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie

11:09, 16.05.2018 | M.J.
REKLAMA
Skomentuj

23 maja 2018 roku (środa) o godz. 11.30 w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lipnie. 

Proponowany porządek obrad XLI sesji:

1. Otwarcie XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lipnie.  
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Lipnie.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.
7. Przyjęcie sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
8. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018
zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 
zmiany uchwały Nr XL/244/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Miastu i Gminie Dobrzyń n/W
udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach 
oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017 roku
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok.

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2017 rok
otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2017 rok
podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok   

11. Wnioski i zapytania.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Sprawy różne i komunikaty.
14. Zakończenie.       

(M.J.)
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© terazlipno.pl | Prawa zastrzeżone